عدم توقف پروژه های عمرانی/خدمات عمومی تعطیل بردارنیستند / اولین بازدید...

اقای کریمی جانشین شهرداررفسنجان با بیان اینکه پروژه های عمرانی به شکل مستمر رصد می شود، گفت: هیچ یک از پروژه های عمرانی متوقف نشده وعملیات اجرایی آنها باسرعت مناسبی درحال اجراست...