شـشـمـیـن جـشــن مــلــی پســتــه رفـسـنـجــان

شـشـمـیـن جـشــن مــلــی پســتــه رفـسـنـجــان بــا حضــور اســلامی رئیس سازمان اتمی کشورو مـعــاون ریاسـت جمـهــوری اسـلامــی،استــانــدار ڪرمــان ، ائــمــه جـمــعـــه ومسئــولیــن استانی و شـهـرسـتــانی رفسـنـجـان و منــطـقــه نــوق درجــوادیــه الـهــیـه فــلاح

شـشـمـیـن جـشــن مــلــی پســتــه رفـسـنـجــان بــا حضــور اســلامی رئیس سازمان اتمی کشورو مـعــاون ریاسـت جمـهــوری اسـلامــی،استــانــدار ڪرمــان ، ائــمــه جـمــعـــه ومسئــولیــن استانی و شـهـرسـتــانی رفسـنـجـان و منــطـقــه نــوق درجــوادیــه الـهــیـه فــلاحدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.