با اجرایی طرح پالایشگاه میعانات گازی درمنطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مواف...

مهندس انارکی محمدی بیان داشت :با اجرای این طرح پالایشگاه میعانات گازی روزانه ۲۰۰۰۰هزار بشکه بنزین ، نفت سفید و نفت گاز تولید خواهد شد که این مهم منطقه رفسنجان را به بزرگترین منطقه اقتصادی در جنوب شرق...