مهندس رضایی :برای هر هکتار کشت گلخانه ای ۱۲ نفر اشتغال زایی ایجاد می ...

مهندس رضایی :حدود ۱۲۰۰ کارشناس فارغ‌التحصیل مهندسی کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی در رفسنجان است که ۸۰۰ نفر از این تعداد بیکار هستند که می توان برای این افراد در هر هر هکتار کشت گلخانه ای ۱۲ ن...