شـشـمـیـن جـشــن مــلــی پســتــه رفـسـنـجــان...

شـشـمـیـن جـشــن مــلــی پســتــه رفـسـنـجــان بــا حضــور اســلامی رئیس سازمان اتمی کشورو مـعــاون ریاسـت جمـهــوری اسـلامــی،استــانــدار ڪرمــان ، ائــمــه جـمــعـــه ومسئــولیــن استانی و شـهـرسـ...

اجرایی شدن طرح گازرسانی به منطقه راویزتا پایان تیرماه/ضرورت گازرسانی ب...

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس از اتمام مطالعات طرح گازرسانی به منطقه راویز تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان‌بندی شده ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ عملیات لوله‌گذاری و گازرسانی به منطقه راویز...