امام جمعه رفسنجان :اقتصاد کشور ما باید درون‌زا و برون‌گرا باشد و طبق ف...

امام جمعه رفسنجان : امروزو کشت غرقابی در شهرستان رفسنجان مقرون به‌صرفه نیست، باید به کشت‌های گلخانه‌ای پرمنفعت رو آورد و باید همه دانشگاه‌های شهرستان نسبت به ترویج این نوع کشت‌ها ظرفیت دارند کمک...