تذکرات کتبی پور ابراهیمی داورانی و احمد انارکی به مسئولان اجرایی در مج...

تذکر پورابراهیمی داورانی و احمد انارکی نماینده رفسنجان و انار در مجلس به رئیس جمهور در خصوص توضیح علت عدم توجه به وضعیت بحرانی بازار صادرات محصول پسته که به کشاورزان خسارت سنگینی زده است....