حیات جامعه اشتغال است

منتخب مردم رفسنجان در مجلس گفت: حیات جامعه اشتغال و برای ایجاد اشتغال به منابع مالی و سرمایه‌گذار نیاز است و در این زمینه باید تلاش کنیم....