طرح انتقال آب به زمین موقوفه امام صادق علیه السلام عملی شد...

رای انتقال خط لوله احمد آباد رسولیان تا باغ امام صادق علیه السلام خطوط لوله از جنس مرغوب خریداری و با وقف کردن در اختیار متولی موقوفه امام صادق (ع) قرار داد تا برای همیشه کم آبی زمینه موقوفه امام صاد...