خوب حرف زدن مهم نیست،حرف های خوب زدن مهم است...

ابوالفضل اکبری زاده متولد ۱۳۷۳واصالتا اهل نوق رفسنجان می باشد که آغاز دوران دانشجویی وی در شهربابک با آغاز فعالیت های هنری او مقارن شد و با ورود به عرصه اجرا وشرکت در ششمین جشنواره مجریان وهنرمندان ص...