مهندس احمدی در آیین دومین استار آپ ویکند ایمنی عنوان کرد: در کشور اول...

ما با سیستم هایی که در حوزه معدن سرچشمه اخیراً نصب شده در ایران اولین شهرستانی هستیم که سیستم ضد تصادف در ایران را نصب کردیم و سیستم دیسپاچینگ به کمک این خواهد آمد و اتفاقات خوب را خواهیم داشت....