سبز بودن رفسنجان از نظر کرونا، افراد را از گزند این بیماری در امان نمی...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: برخی از افراد شهرستان های دیگر کشور شهر رفسنجان را سبز می دانند و مقصد سفرهای نوروزی خود را این شهر انتخاب کردند در حالی که سبز بودن رفسنجان از نظر کرونا، افراد ر...