دوربین سازش خبر در بازارچه خیریه کوثر رفسنجان

شانردهمین بازاچه خیریه کوثر رفسنجان در محل بادگیر معین رفسنجان در حال برگزاریست

به گزارش سازش خبر شانردهمین بازاچه خیریه کوثر رفسنجان در محل بادگیر معین رفسنجان در حال برگزاریست

عکس مجتبی نقی زادهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.