اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی سوره های مبارکه «واقعه و مزمل»

اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی سوره های مبارکه «واقعه و مزمل» ردیف کد داوطلب نام نام خانوادگی حوزه جایزه ۱ ۱۳۲۹۰ عصمت بلوچ مهدی اباد رفسنجان ۳ میلیون تومان ۲ ۱۴۲۸۶ محمدرضا صالح زاده رفسنجان ۲ میلیون تومان ۳ ۱۲۹۰۸ زهرا ملاشفیعی رفسنجان ۱ میلیون تومان ۴ ۱۳۱۵۰ سلیمه شهابی رفسنجان ۵۰۰ هزار…

اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ قرآنی سوره های مبارکه «واقعه و مزمل»

ردیفکد داوطلبنامنام خانوادگیحوزهجایزه
۱۱۳۲۹۰عصمتبلوچ مهدی ابادرفسنجان۳ میلیون تومان
۲۱۴۲۸۶محمدرضاصالح زادهرفسنجان۲ میلیون تومان
۳۱۲۹۰۸زهراملاشفیعیرفسنجان۱ میلیون تومان
۴۱۳۱۵۰سلیمهشهابیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۵۱۲۳۷۸رقیهجعفریان غلامرضائیانار۵۰۰ هزار تومان
۶۱۲۵۳۳فائزهحاج محمدی عربی زادهانار۵۰۰ هزار تومان
۷۱۳۶۵۵فرشتهجعفری مهدی ابادرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۸۱۲۷۸۱بهارهرضایی نیکرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۹۱۴۲۷۳محمد مهدیحسینیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۰۱۳۱۸۱سمیهشهاب الدینیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۱۱۲۹۰۰زهراسرچشمه پوررفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۲۱۲۵۶۹مهدیهروشنی حسن آبادیانار۵۰۰ هزار تومان
۱۳۱۲۵۸۱نداماندگاری اناریانار۵۰۰ هزار تومان
۱۴۱۳۵۱۹فاطمهسعید پاریزیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۵۱۲۹۱۱زهرازینلی پور ریسهرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۶۱۴۰۰۲نجمهبازمانده مغوئیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۷۱۴۰۲۰نرگسپورهادیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۸۱۳۶۴۱فرشتهنژادشاهرخ آبادیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۱۹۱۳۹۷۸نازیلاعبدلیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۰۱۳۴۳۸فاطمهمیرزاییرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۱۱۴۲۹۰محمودشریفیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۲۱۳۷۷۶مریمخلیلی نژادرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۳۱۳۲۰۶شیماحسن زاده سبلوییرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۴۱۳۱۶۶سمیهمعصومی صدررفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۵۱۳۰۹۷زینبکمالی جعفرآبادیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۶۱۴۴۱۶روح اللهپورباقری جعفرآبادیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۷۱۴۲۲۱غلامرضاسنجیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۸۱۲۷۵۱بتولمحمدی نسب شهرابادرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۲۹۱۴۴۳۵محمدرضارمضان جلالیسرچشمه۵۰۰ هزار تومان
۳۰۱۴۴۲۷مجیدایمانیسرچشمه۵۰۰ هزار تومان
۳۱۱۴۳۸۴مرضیهمصلی‌نژادسرچشمه۵۰۰ هزار تومان
۳۲۱۴۱۳۷حسینقائمی زادهرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۳۳۱۴۲۳۹محمدحسینی نسبیان رفسنجانیرفسنجان۵۰۰ هزار تومان
۳۴۱۴۳۵۸عالیهعزتخواهسرچشمهپلوپز
۳۵۱۴۱۳۲حسینبتکنرفسنجانپلوپز
۳۶۱۳۵۵۸فاطمهصفری نسبرفسنجانپلوپز
۳۷۱۴۴۰۶نفیسهوثوقی رهبریسرچشمهپلوپز
۳۸۱۳۴۶۸فاطمهترقی خواه پاریزیرفسنجانپلوپز
۳۹۱۲۴۸۲فاطمهرسولی نیاانارپلوپز
۴۰۱۲۶۹۰اکرممیرزاییرفسنجانپلوپز
۴۱۱۳۱۲۳سحرابراهیم نژادرفسنجانپلوپز
۴۲۱۲۷۰۷الهامرضوانی پوررفسنجانپلوپز
۴۳۱۳۳۲۷فاطمهبلوچرفسنجانپلوپز
۴۴۱۲۹۲۴زهرابلوچ مهدی ابادرفسنجانپلوپز
۴۵۱۴۴۰۷هماصفی پورسرچشمهپلوپز
۴۶۱۳۰۲۸زهراعاشوریرفسنجانپلوپز
۴۷۱۳۷۸۷مریمجلالی خلیل آبادرفسنجانپلوپز
۴۸۱۳۲۰۵شیمارحمانی کشکوئیهرفسنجانپلوپز
۴۹۱۲۵۰۴فاطمهرنجبر سلیمی شاهم آبادیانارپلوپز
۵۰۱۳۹۸۳ناهیدیزدانپناه کشکوئیرفسنجانپلوپز
۵۱۱۲۹۸۲زهراعودیرفسنجانپلوپز
۵۲۱۳۳۱۷فاطمهمیرزایی خلیل آبادیرفسنجانپلوپز
۵۳۱۳۴۶۳فاطمهحسنیرفسنجانپلوپز
۵۴۱۲۷۵۱بتولمحمدی نسب شهرابادرفسنجانپلوپز
۵۵۱۲۹۴۶زهرازینلی نسبرفسنجانپلوپز
۵۶۱۳۰۵۳زهرا الساداتمیرزمانیرفسنجانپلوپز
۵۷۱۳۹۳۸مهدیهکربلائی اسمعاعیلی داورانیرفسنجانپلوپز
۵۸۱۴۰۰۵نجمهاسمعیل زاده فتح آبادیرفسنجانپلوپز
۵۹۱۲۸۶۲رضوانهجعفری کورگهرفسنجانقابلمه
۶۰۱۳۷۵۷مرضیهذاکری بازماندهرفسنجانقابلمه
۶۱۱۳۸۷۴معصومهشفیعی پور مرجیرفسنجانقابلمه
۶۲۱۳۴۱۱فاطمهزینلی پوررفسنجانقابلمه
۶۳۱۳۰۸۷زهرهحاجی محمدی راویزیرفسنجانقابلمه
۶۴۱۳۷۱۸محبوبهاحمدپور گهرترفسنجانقابلمه
۶۵۱۳۰۶۲زهرهطالبی نوش آبادرفسنجانقابلمه
۶۶۱۴۳۵۷طیبهکریمیانسرچشمهقابلمه
۶۷۱۲۷۹۹حدیثبیگانیرفسنجانقابلمه
۶۸۱۴۱۸۴علیسالاریرفسنجانقابلمه
۶۹۱۳۱۳۹سکینه ساداتحسینی دره کردیرفسنجانقابلمه
۷۰۱۴۴۲۳علیمحمودیسرچشمهقابلمه
۷۱۱۲۶۹۵اکرمحسنی هرمزآبادرفسنجانقابلمه
۷۲۱۳۰۷۷زهرهشدترفسنجانقابلمه
۷۳۱۲۴۸۶فاطمهصادقیان بهمن آبادانارقابلمه
۷۴۱۴۰۲۹نسرینرضایی مهدی آبادیرفسنجانقابلمه
۷۵۱۲۷۱۳الهاممحمدرضاخانیرفسنجانقابلمه
۷۶۱۴۰۵۰هانیهمحبی مقدمرفسنجانقابلمه
۷۷۱۲۶۸۴اکرمخوشگواررفسنجانقابلمه
۷۸۱۳۱۳۳سکینهشریف آبادی باقریرفسنجانقابلمه
۷۹۱۳۰۵۰زهراحیدرزادهرفسنجانقابلمه
۸۰۱۳۹۰۱منیژهشریفی رستم آبادیرفسنجانقابلمه
۸۱۱۲۷۶۴بتولعبدالله پوررفسنجانقابلمه
۸۲۱۴۳۲۳حمیدهجعفری پاریزیسرچشمهقابلمه
۸۳۱۴۲۰۱علیده شیری پاریزیرفسنجانقابلمه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.